nowa edycja zascotchbliskich

Start nowej edycji już wkrótce!

menu burger
zamknij

Regulamin i warunki uczestnictwa w akcji „Personalizowane etykiety – Dzień Ojca”

/
Regulamin i warunki uczestnictwa w akcji „Personalizowane etykiety – Dzień Ojca”

I. Postanowienia ogólne

Definicje:

 1. „Akcja” – akcja marki Glenfiddich „Personalizowane etykiety” organizowana przez Organizatora i prowadzona przez niego za pośrednictwem Strony Akcji oraz promowana za pośrednictwem Facebooka.
 2. „Regulamin” – niniejszy regulamin Akcji.
 3. „Organizator” – Social Leaders Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000629971, NIP: 7010600538,
  REGON: 365051799.
 4. „Fundator” – CEDC International sp. z o.o., z siedzibą w Obornikach (kod pocztowy 64-600), ul. Kowanowska 48, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000051098, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.999.367.000,00 PLN, nr BDO: 000010463, NIP: 526-020-93-95, REGON: 002160096
 5. „Uczestnik” – osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego (tj. Dz.U. 2020 r. poz. 1740), która podczas trwania Akcji spełnia warunki wykazane w rozdziale II, punkcie 1 (a-e) Regulaminu.
 6. „Strona Akcji” – strona znajdująca się na portalu społecznościowym Facebook na profilu Glenfiddich (PL) pod adresem https://www.facebook.com/glenfiddichPL

 1. Akcja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas trwania Akcji obejmuje okres od dnia 05.06.2023 r. do dnia 25.06.2023 r. lub do wyczerpania zapasów etykiet (zgodnie z poniższą tabelą), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
WERSJA ETYKIETYILOŚĆ ETYKIET
12YO1200
15YO600
18YO300
21YO150
 1. Organizator informuje, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana ani przeprowadzana przez serwis Facebook (Facebook, Inc. z siedzibą w Menlo Park, Kalifornia, Stany Zjednoczone Ameryki), ani w żaden inny sposób nie jest z nim związany. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za organizację i prowadzenie niniejszej Akcji.
 2. Akcja nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tj. Dz.U.2019 poz. 847).
 3. Udział w Akcji jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Akcji powinien zapoznać́ się̨ z treścią̨ Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Akcji, oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść oraz zobowiązuje się̨ do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad i realizacji zobowiązań́ z niego wynikających, jak również̇ potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają̨ go do udziału w Akcji.
 4. Celem Akcji jest zamówienie personalizowanej etykiety przez Stronę Akcji i wysyłka do Uczestnika.
 5. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.2017.459 z późn. zm.).
 6. Ze względu na swój niepubliczny charakter, Akcja nie stanowi reklamy ani promocji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U.2016.487 z późn. zm.).

II. Zasady uczestnictwa w Akcji

 1. W Akcji może wziąć udział Uczestnik, który spełnia następujące warunki:
  • jest osobą pełnoletnią;
  • posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  • wyraża zainteresowanie treściami alkoholowymi;
  • spełnił warunki przewidziane w treści Regulaminu i zaakceptował jego treść (dalej: „Uczestnik”).
 2. Zgłoszenie udziału w Akcji musi być dokonane w sposób wskazany w Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału spowoduje nieważność́ zgłoszenia udziału w Akcji.
 3. W Akcji można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego konta osobistego w serwisie Facebook. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Akcji i niewysłania mu etykiety.
 4. Zadanie Akcji polega na wejściu na Stronę Akcji, kliknięciu w post dotyczący akcji i wypełnieniu następujących kroków w formularzu zgłoszeniowym:
  • Wybranie wariantu produktu marki Glenfiddich, którego etykietę Uczestnik chce otrzymać;
  • Wpisanie życzeń, które mają się pojawić etykiecie. Życzenia muszą być zgodne z zasadami opisanymi w pkt. 5 poniżej. Życzenia w całości nie mogą przekraczać następującej ilości znaków (wliczając spacje):
   • Glenfiddich 12YO, 15YO i 18YO – 90 znaków
   • Glenfiddich 21YO – 60 znaków
  • Wpisanie własnego adresu dostawy personalizowanej etykiety;
  • Zaakceptowanie Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiednich pól;
  • Przesłanie formularza.
 5. Wszystkie treści personalizowanych etykiet podlegają weryfikacji przez Organizatora w terminie 48 godzin od dnia jej przygotowania przez Uczestnika. Niedozwolone jest w ramach Akcji generowanie personalizowanych etykiet o charakterze bezprawnym lub naruszającym dobre obyczaje w tym:
  • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;
  • nawołujących do nienawiści;
  • obrażających uczucia religijne lub bezwyznaniowość;
  • naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie lub prawa pokrewne;
  • promujących produkty lub usługi konkurencyjne w stosunku do marki Glenfiddich;
  • stanowiących niedozwoloną reklamę lub zawierających antyreklamę marki Glenfiddich,
  • zawierają treści niezgodne z prawem,
  • naruszają dobre obyczaje,
  • zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym.
 6. Zadanie Akcji może być wykonane wyłącznie przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Akcji. Zgłoszenia do Akcji przesyłane w jakikolwiek inny sposób nie będą brane pod uwagę.
 7. Uczestnictwo w Akcji jest nieodpłatne i dobrowolne. Akcja nie jest powiązana z zakupem jakiegokolwiek produktu.
 8. Uczestnik może w ramach Akcji wygenerować maksymalnie 1 personalizowaną etykietę wraz z jej przesyłką.

III. Zasady przeprowadzenia Akcji

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić́ łącznie warunki określone w Regulaminie, w szczególności:
  • posiadać własne konto w internetowym portalu społecznościowym Facebook, prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu, zawierające prawdziwe dane dotyczące Uczestnika (w szczególności imię, nazwisko oraz data urodzenia);
  • wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu zaznaczając odpowiedni checkbox w formularzu zgłoszeniowym na Stronie Akcji
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji jego udziału w Akcji;
  • przejść kroki wyjaśnione w rozdziale II, punkcie 4 (a-e) Regulaminu.
 2. Organizator wyśle na adres Uczestnika Personalizowaną etykietę w terminie 72 godzin od jej uprzedniego zatwierdzenia.

IV. Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Akcji, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.
 2. Organizator uprawniony jest do wykluczenia z Akcji w przypadku naruszania praw, dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego, w szczególności w przypadkach wymienionych w rozdziale II, punkcie 5 Regulaminu
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące sposobu przeprowadzania Akcji lub stwierdzonych naruszeń Regulaminu (łącznie „Reklamacje”), Uczestnicy powinni zgłaszać Organizatorowi poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mai: kontakt@zascotchbliskich.pl nie później niż 7 dni od zakończenia Akcji.
 2. Reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres e-mail oraz dokładny opis i uzasadnienie zgłaszanej Reklamacji oraz żądanie określonego zachowania się Organizatora.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania.
 4. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail, z którego przesłano reklamację, chyba że osoba składająca reklamację wskazała inny adres e-mail do odpowiedzi.

VI. Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest CEDC International sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach, 64-600 Oborniki, ul. Kowanowska 48, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000051098, której dokumentacja przechowywana jest w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 1.199.367.000,00 zł, NIP: 526-020-93-95 (dalej „CEDC”).
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez CEDC prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@cedc.com lub na adres wskazany w ust. 1 z dopiskiem „dane osobowe – akcja Personalizowane etykiety”.
 3. W związku z uczestnictwem w Akcji będą przetwarzane następujące Państwa dane:
  1. i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres email, (iv) numer telefonu (v) dane adresowe
  2. w celu obsługi reklamacyjnej: (i) imię, (ii) nazwisko, (iii) adres email oraz (iv) ewentualne inne dane wskazane przez osobę składającą reklamację.
 4. Dane osobowe, będą przetwarzane w celach:
  1. udziału w Akcji (na podstawie wyrażonej zgody);
  2. obsługi wysyłki etykiet (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEDC, w celu realizacji zobowiązania wynikającego z Akcji),
  3. oraz zgłaszanych reklamacji (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu CEDC, w celu rozpatrzenia reklamacji).
 5. Z uwagi na zapewnienie odpowiedniej organizacji w bieżących sprawach dotyczących organizacji i przeprowadzenia Akcji odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
  1. spółki powiązane kapitałowo z CEDC, tj.: spółki należące do Grupy Maspex;
  2. agencja marketingowa będąca organizatorem Akcji działające na zlecenie CEDC na podstawie stosownych umów powierzenia lub przepisów prawa;
  3.  dostawcy usług prawnych i doradczych wspierających CEDC w dochodzeniu należytych roszczeń (w szczególności kancelarie prawne, firmy windykacyjne);
  4. dostawcy usług zaopatrujących CEDC w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, wspierających procesy biznesowe (w szczególności dostawcy usług informatycznych, firmy kurierskie i pocztowe) działające na zlecenie CEDC na podstawie stosownych umów lub przepisów prawa.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz do organizacji międzynarodowych w rozumieniu przepisów RODO.
 7. Państwa dane będą przetwarzane w czasie trwania Akcji oraz po jej zakończeniu w okresie niezbędnym do przekazania etykiet lub wygaśnięcia roszczeń/reklamacji. Po upływie tych terminów Państwa dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.
 8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych, ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ich przenoszenia do innego administratora oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. W przypadku potrzeby skorzystania z tych uprawnień prosimy o kontakt wskazany w ust. 2. Jednocześnie informujemy, że żądanie usunięcia Państwa danych jest jednoznaczne z rezygnacją Państwa udziału w Akcji..
 9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celu, w którym są przetwarzane, tj. udziału w Akcji.
 11. Wyrażenie zgody odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w formularzu zgłoszeniowym.
 12. Niepodanie lub podanie częściowo nieprawidłowych danych osobowych uniemożliwia udział w Akcji.
 13. CEDC oświadcza, że poważnie traktuje swoje zobowiązanie do zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Uczestników Akcji. CEDC w stosunkach z Uczestnikami będzie działać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi standardami w zakresie ochrony danych, ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów Uczestników Akcji.
 14. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 15. W każdym czasie możecie Państwo dokonać wycofania złożonej wcześniej zgody poprzez przesłanie stosownego oświadczenie na adres email: iod@cedc.comz dopiskiem: „dane osobowe – akcja Personalizowane etykiety”.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VII. Postanowienie końcowe

 1. Wszelkie informacje o naruszeniach Regulaminu przez Uczestników lub osoby trzecie należy kierować mailowo na adres: kontakt@zascotchbliskich.pl
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Akcji. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨̨ zamieszczone na Stronie Akcji w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp.

Wpisz swoją datę urodzenia

Strona zawiera materiały przeznaczone dla osób pełnoletnich

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart

Brak produktów w koszyku.